Radongass

2ca396a691a9aeef6bfe4b79f4fee52f_0_0

Jeg ønsker å bli kontaktet
Radongass

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Edelgasser har liten evne til å bindes i faste stoffer. Radonatomene unnslipper derfor lett berggrunnen, og kommer dermed ut i luften vi puster. Nedbrytningsstoffene fra radon er kortlivede partikler som kalles radondøtre, og det er disse som gir stråledoser til lungene ved innånding. Radium finnes i de fleste bergarter, men mest i uranrik granitt og alunskifer.

Hvilke områder har mye radon?

Hvilke områder som har et høyt radonnivå i Norge er fortsatt ikke fullstendig kartlagt. Statens strålevern og kommunehelsetjenesten kan gi nærmere opplysninger om dette

Hvorfor finnes radon i hus?

Radongass har liten evne til å binde seg til andre kjemiske stoffer. Den trenger derfor lettere inn i bygninger sammen med jordluft. Konsentrasjon av radongass i jordluft kan være svært høy.  Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften ofte er lavere enn i grunnen. Radon går gjennom setningssprekker i sålen på huset. Andre veier kan være mellom gulv og vegg, eller andre utettheter rundt sluk og rørgjennomføringer.

Målinger

Vinterhalvåret er den beste årstiden å måle radonverdiene i bygningen, fordi vi da har de største radonverdiene, på grunn av temperaturforskjellene mellom ute- og innetemperatur. Vi får såkalt «skorsteinseffekt»; varmen i huset stiger og drar med seg den kalde lufta fra de laveste etasjene, som igjen suger luft fra grunnen og igjennom utettheter. Strålevernet anbefaler langtidsmåling med sporfilmmetoden i vinterhalvåret (minst 2 mnd). Man bør ha minst 2 sporfilmer pr. bolig og minst 1 pr. etasje. Grenseverdiene gjelder for hvert enkelt oppholdsrom.

Helserisiko

Radongassen i seg selv gir svært små stråledoser til lungene. Det er radondøtrene som gir mesteparten av stråledosen, og de dannes kontinuerlig når radon er til stede. Når disse pustes inn, kan de feste seg til bronkier og lunger, som igjen gir en helseskadelig stråling. Over lengre tid kan dette gi økt risiko for lungekreft.

Hvorfor oss?

Hos oss får du:
  • Best pris
  • Kjapt levert
  • Rett fra lager, uten mellomledd

Hvorfor radonsikring?

Tek 10- §13.5

Det er et krav fra myndighetene av 1. juli 2010 at alle nye bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsikring. Det skal monteres radonbrønn eller tilsvarende tiltak i tillegg til selve radonmembranen. 

Fakta

  • I Norge dør ca. 300 mennesker årlig på grunn av Radon.
  • Ca. 70% av radondødsfallene skyldes radonnivåer under 200 bq/m3.
  • Innånding fører til bestråling av luftveiene.
  • Radon trenger ikke gjennom huden.